OFERTA

Psychiatra, Psychoterapeuta


 • Konsultacja diagnostyczna ( wizyta pierwszorazowa ) – obejmuje szczegółowy wywiad odnośnie aktualnego problemu. W trakcie wizyty zostaje przeprowadzone badanie psychiatryczne, które umożliwia zdiagnozowanie  zaburzenia. Ma miejsce ustalenie planu odpowiedniej pomocy, w ramach której,  zostaje zaproponowana i uzgodniona z Pacjentem adekwatna strategia terapeutyczna  (psychoterapia, farmakoterapia, dalsza diagnostyka, profilaktyka).
 • Konsultacja psychiatryczna ( wizyta kolejna )  – obejmuje badanie aktualnego stanu psychicznego, ocenę efektywności dotychczasowego leczenia i w razie potrzeby modyfikację farmakoterapii, poszerzenie diagnostyki etc.
 • Psychoterapia – sesja psychoterapii trwa 50 – 60 min, sesje psychoterapii odbywają się średnio co 3 tyg
 • Konsultacja psychoterapeutyczna indywidualna lub przed psychoterapią rodzin / par – pierwsze, przed rozpoczęciem regularnych sesji psychoterapii – spotkania z osobą lub  z rodziną / parą, obejmujące zebranie wywiadu, wstępną identyfikację problemu, omówienie strategii terapeutycznej i zaplanowanie dalszych spotkań terapeutycznych.

Diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych

 • zaburzeń nastroju ( depresja, mania, dystymia, cyklotymia)
 • zaburzeń lękowych ( lęk paniczny, fobia społeczna, agorafobia, lęk uogólniony)
 • zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych ( tzw. nerwica natręctw)
 • zaburzeń związanych ze stresem (ostra reakcja na stres, zaburzenie stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne)
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń dysocjacyjnych (konwersyjnych)
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń pamięci
 • zaburzeń psychotycznych (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, halucynozy)
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • zaburzeń psychicznych związanych z uzależnieniami (od alkoholu, leków)
 • zaburzeń psychicznych spowodowanych uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

Psychoterapia

 • Praktyka psychoterapeutyczna – w nurcie psychoterapii systemowej i narracyjnej
 • Psychoterapia indywidualna – sesje odbywają się zwykle co 3 tygodnie
 • Terapia rodzin i par – sesje terapii rodzin i par prowadzone są przez dwóch psychoterapeutów – współpracuję z psychologiem, terapeutą systemowym mgr Agnieszką Mlicką – więcej informacji na stronie www.konsensus.com.pl

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Do sytuacji kryzysowej i związanych z nią następstw psychologicznych, dochodzi najczęściej w obliczu zmian, wymagających od jednostki szybkiego zaadaptowania się do nowej sytuacji, roli.

Dzieje się tak w przypadku różnorodnych zdarzeń traumatycznych zagrażających bezpieczeństwu, poczuciu tożsamości, zdrowiu tj. utrata osoby bliskiej, zdrada, poważna choroba somatyczna, wypadek powodujący inwalidztwo. Do sytuacji kryzysowej dojść może również w wyniku zachodzących niekorzystnych zjawisk społeczno – ekonomicznych tj. wzrost poziomu bezrobocia, trudności ze znalezieniem nowej pracy, zmiana związana z zakończeniem aktywności zawodowej. Wskutek wyjątkowo stresującego wydarzenia życiowego albo istotnej zmiany życiowej pojawić się mogą zaburzenia w sferach: emocjonalnej, behawioralnej i poznawczej.

W sferze emocjonalnej pojawiać się mogą: uczucie lęku, przerażenia, złości, poczucie winy, bezradności, depresja, poczucie utraty kontroli, żalu, niepewności.

W sferze behawioralnej są to: niezdolność do podejmowania codziennych aktywności, zwiększenie zależności od otoczenia, podejmowanie działań nieprzemyślanych lub patologicznych (nadużywanie alkoholu, narkotyków, leków), reakcje histeryczne, gniew, płacz, stany drażliwości, nadmierna czujność a czasem osłabienie reakcji, wycofanie się z kontaktów społecznych.

W sferze poznawczej pojawiają się trudności z koncentracją uwagi, niezdolność do rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji. Towarzyszą temu często zaburzenia w sferze biologicznej tj. utrata apetytu, zaburzenia snu, męczliwość, różnorodne bóle, biegunka, wymioty, wzmożona potliwość.

Pomoc medyczna w sytuacjach kryzysowych, polega na podaniu leków (przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, nasennych) w celu złagodzenia dłużej utrzymujących się stanów depresji, lęku, niepokoju, zaburzeń snu, łaknienia.

Pomoc psychologiczna ma na celu zapewnienie odpowiedniego wsparcia, skierowanie uwagi na indywidualne zasoby, umiejętności oraz wypracowanie nowych sposobów radzenia sobie z zaistniałą sytuacją, zmianą.

Logopeda, Oligofrenopedagog


Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci

 • diagnostyka logopedyczna (kompleksowe badanie mowy, ocena stanu mowy dziecka w stosunku do wieku)
 • profilaktyka oraz wczesna interwencja logopedyczna (stymulowanie rozwoju mowy dziecka, zapobieganie powstawaniu wad wymowy, nauka ćwiczeń oddechowych, słuchowych i artykulacyjnych)
 • terapia dzieci z zaburzeniami mowy (opracowywanie indywidualnych planów terapii dostosowanych do wieku i możliwości dziecka, prowadzenie zajęć w formie zabawy),
 • usuwanie wad wymowy (seplenienie, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm, betacyzm, bezdźwięczność, szeplenienie)
 • terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • terapia dzieci z zaburzoną płynnością mówienia (fizjologiczna niepłynność mówienia, jąkanie rozwojowe)
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu (ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, ćwiczenia słuchu fonematycznego, dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się (kształcenie zdolności językowych i umiejętności komunikacyjnych ucznia)

Diagnoza i terapia logopedyczna młodzieży i dorosłych

 • kompleksowa diagnoza logopedyczna
 • korygowanie nieprawidłowej wymowy poszczególnych głosek (sygmatyzm, rotacyzm i in.)
 • terapia osób jąkających się
 • ćwiczenia kreatywnego myślenia i sztuki płynnego wypowiadania się
 • ćwiczenia prawidłowego tempa mowy oraz dykcji
 • zajęcia dla osób z trudnościami w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • korygowanie wad wymowy (opuszczanie, zastępowanie lub deformacja poszczególnych głosek)
 • ćwiczenia emisji głosu (ćwiczenia koordynacji oddechowo-artykulacyjno fonacyjnej, spowolnienie tempa mowy, poprawa dykcji i wyrazistości mowy)

Kwalifikacje zawodowe

 • logopeda (KPSW w Bydgoszczy)
 • oligofrenopedagog (CKK BZDZ w Bydgoszczy)
 • magister filologii polskiej (UMK Toruń)
 • doktor nauk humanistycznych (UMK Toruń)

Doświadczenie zawodowe

 • praktyka prywatna w Bydgoszczy
 • współpracownik Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
 • nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog w SP nr 20 w Bydgoszczy
 • logopeda w SP nr 62 w Bydgoszczy

© 2018 Krystyna Ochwat

| Polityka prywatności
Webdesign: Talem Technologies
Instagram