Krystyna Ochwat – Indywidualna Praktyka Lekarska. Gabinet Psychiatryczny
   


Klauzula informacyjna dla pacjenta

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Krystyna Ochwat – Indywidualna Praktyka Lekarska. Gabinet Psychiatryczny” z siedzibą w Bydgoszczy 85-309, ul. Fałata 9/18,
  606282636, e-mail: k.ochwat@konsensus.com.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (konsultacje, diagnoza medyczna, leczenie, psychoterapia), na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: firma wspierająca prowadzenie gabinetu lekarskiego – elektroniczna dokumentacja medyczna ( MyDr Sp. z o.o.), firma prowadząca rejestrację medyczną – MediCall Bartosz Jaskulski; hosting – Talem Technologies sp. z o.o; biuro rachunkowe Euro Plus, osoby upoważnione przez pacjenta do uzyskiwania dostępu do dokumentacji medycznej oraz upoważnionym innym podmiotom na podstawie przepisów prawa m.in. ZUS, KRUS, NFZ, Ministerstwo Zdrowia.
 4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji przez administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj.z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu o udzielonych świadczeniach.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów prawa, jest wymogiem ustawowym umożliwiającym wykonanie świadczeń zdrowotnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych.

© 2018 Krystyna Ochwat

| Polityka prywatności
Webdesign: Talem Technologies
Instagram